Komunikat Przewodniczącego ws. wynagrodzenia nauczycieli.

Warszawa, 11.03.2020 r.
 
Komunikat Przewodniczącego ws. wynagrodzenia nauczycieli.
 
Rozporządzenie MEN z dnia 11.03.2020 r.
 
Koleżanki i Koledzy,
począwszy od dnia dzisiejszego zawieszone zostaje funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
na obszarze kraju. Takie rozwiązanie umożliwia specustawa z dnia 2 marca 2020 r.
Wyraźnie trzeba podkreślić, że nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w trakcie
zawieszenia zajęć edukacyjnych otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości,
jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto nauczyciel zachowa
prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone
w arkuszu organizacyjnym szkoły.
Brak możliwości realizacji przydzielonych nauczycielowi obowiązków wynika bowiem
z przyczyn leżących po stronie szkoły (art. 81 §1 kodeksu pracy).
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"