ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 02.12. 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie zarządu oraz przewodniczących kół. Bardzo proszę o PILNE!!! przybycie od godziny 12.00. Przewidziane są upominki świąteczne dla naszych członów związku.

Opinia prawna COVID-19 jako choroba zawodowa.

Afiliant 00-838 Warszawa, ul. Prosta 30, tel. (22) 827 92 38, +48 796 293 878
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.solidarnosc.org.pl/oswiata
Warszawa, dnia 27.10.2020 r.
OPINIA PRAWNA
dot. uznania COVID-19 jako choroby zawodowej pracowników oświaty
I. Podstawa i przedmiot opinii prawnej
Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z następującymi pytaniami prawnymi:
1. Czy COVID-19 jest chorobą zawodową?
2. W jakiej wysokości nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi przysługuje zasiłek chorobowy w przypadku zdiagnozowania u nich COVID-19 ?
II. Analiza prawna
1. COVID-19 jako choroba zawodowa W myśl art. 2351 kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Wykaz chorób zawodowych został podany w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367, dalej: r.ch.z.). W katalogu tym prawodawca jednoznacznie przesądza, że wystąpienie udokumentowanych objawów „choroby zakaźnej” upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Co istotne, decyzją ministra zdrowia, wyrażoną w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 325), zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zob. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Podsumowując tą część rozważań, należy postawić tezę, że chorobę COVID-19, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, można zaliczyć do choroby zakaźnej
Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania
NSZZ
2
znajdującej się w wykazie chorób zawodowych, przyjętym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
2. Procedura stwierdzenia choroby zawodowej Procedura uznania COVID-19 za chorobę zawodową jest złożona i składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 235 § 1 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej (zob. § 4 ust. 1 r.ch.z.) Pracownik lub były pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego w sprawie choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą drugiego stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem jednostki orzeczniczej pierwszego stopnia, zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie. W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o ponowne badanie jednostka orzecznicza powiadamia o tym właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Kolejnym etapem procedury ustalania choroby zawodowej jest decyzja administracyjna o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej stwierdzenia. Przedmiotowe rozstrzygnięcie wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika (zob. § 8 ust. 1 r.ch.z.). Jeżeli właściwy państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji uzna, że materiał dowodowy jest niewystarczający do wydania decyzji, może żądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, dodatkowego uzasadnienia tego orzeczenia. Może on także wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkową konsultację lub podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia tego materiału. Rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych nie
3
reguluje trybu odwołania od decyzji inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej. W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że jako decyzja administracyjna podlega ona zaskarżeniu w dwuinstancyjnym trybie (art. 127 kodeksu postępowania administracyjnego), a następnie w trybie sądowoadministracyjnym (por. art. 3 § 2 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Konkludując tę część opinii należy stwierdzić, iż rozpoznanie, a następnie stwierdzenie choroby zawodowej, stanowi konieczną przesłankę przyznania z tego tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W świetle sądownictwa administracyjnego najważniejsze znaczenie we wskazanej procedurze mają orzeczenia lekarskie, albowiem inspektor sanitarny nie ma możliwości dokonania odmiennej - niż w orzeczeniu - kwalifikacji medycznej schorzenia (zob. wyrok WSA Warszawie z 26 lipca 2007 r., VII SA/Wa 358/2007, LEX nr 376703).
3. Wysokość zasiłku chorobowego z powodu choroby zawodowej
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. Z kolei w myśl art. 11 cytowanej ustawy ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
III. Podsumowanie Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy wykonywali pracę w warunkach narażających ich na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, mogą w sytuacji zdiagnozowania u nich choroby COVID-19 ubiegać się o zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TERMINU SPOTKANIA ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

 W związku z sytuacją, jaka panuje w kraju na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zorganizowania zebrania Zarządu oraz Przewodniczących Kół naszej organizacji związkowej. W dniu 04.11.2020 r. zaplanowane zebranie zostaje przesunięte. O terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Z okazji Dnia Edukacji   

Narodowej życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty

dużo zdrowia, wytrwałości,

wielu sukcesów w pracy zawodowej

 i w życiu osobistym.

Niech podejmowany trud będzie dla Państwa

źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

 

 

W imieniu
Zarządu Międzyzakładowej Organizacji
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania
w Żywcu

Agata Wandzel

 

                                                                                                                                      Żywiec, 14 października 2020                                                                                                                                                                                                      

 

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 14 października 2020 roku odbędzie się zebranie zarządu oraz przewodniczących kół. Obecność obowiązkowa. Serdecznie zapraszam Komisję Rewizyjną.

Informacje dotyczące zebrań zarządu oraz przewodniczących kół.

W roku szkolnym 2020/2021 zebrania Zarządu MO NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu odbywać się będą w drugą środę każdego miesiąca o godzinie 12.00 oraz Przewodniczących Kół o godzinie 13.00. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest w dniu 09.09.2020 r. Obecność obowiązkowa.

Z okazji 40-lecia powstania naszej organizacji są do rozdysponowania dla naszych członków bony o wartości 200 zł do wykorzystania. Więcej informacji na stronie internetowej Regionu Podbeskidzie. Zachęcamy do wyrobienia legitymacji związkowej, która uprawnia do wielu zniżek.Również informacja podana na stronie Podbeskidzie. Osoby chętne do otrzymania bonu proszę o kontakt z przewodniczącym koła lub z biurem.

Wiadomość dla członków związku.

Ostatnie wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy przed ciszą wyborczą odbędzie się 26 czerwca o godzinie 18.30 na rynku w Skoczowie. Zapraszam wszystkich członków związku.

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

Ze względu na zbliżające się terminy matur, egzaminów oraz zakończenie roku szkolnego i związana z tym wzmożona praca nauczycieli, termin zebrania zostanie zmieniony. W dniu 3 czerwca 2020 roku odbędzie się zebranie zarządu o godzinie 12.00 oraz przewodniczących kół o godzinie 13.00. Serdecznie zapraszamy na zebranie komisję rewizyjną. 

PISMO DO WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania Regionu Podbeskidzie wystosowała pismo skierowane do Wojewody Śląskiego opisujące trudną sytuację, jaka zaistniała między innymi w Powiecie Żywieckim w zakresie ograniczenia wysokości płacy pracownikom oświaty. 

files/pismo_do_wojewody.pdf

files/pismo_do_wojewody_2_1.pdf

Pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Związek Zawodowy "Solidarność" skierował pismo do wszystkich Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych w Powiecie Żywieckim dotyczące wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji za okres od 12 marca 2020 roku po ogłoszeniu stanu epidemii koronawirusa. Zwracamy się o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczące tej kwestii oraz o systematyczne pobieranie swoich kwitów wynagrodzenia i ich analizowanie. 

 

files/001.jpg

files/002.jpg

files/Opinia_prawna-wynagrodzenie_za_postj_w_pracy.pdf

 

 

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacyjnych.

W kwestii opiniowania arkuszy organizacyjnych biuro będzie czynne we wtorek i czwartek od godziny 9.00 - 13.30. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności przy składaniu arkuszy. Telefon kontaktowy 506 017 609. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.