Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy.

Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”
ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy.
 
Koleżanki i Koledzy,
W związku z wielokrotnymi pytaniami pracowników administracji i obsługi wyjaśniam,
że Minister Edukacji Narodowej nie posiada prerogatywy do określenia miejsca i rodzaju
świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi w trakcie zawieszenia zajęć
edukacyjnych. Decyzja w tym zakresie leży w gestii jednostek samorządu terytorialnego,
będących organami prowadzącymi szkoły a formalnie dyrektorów szkół.
W przypadku decyzji o całkowitym zamknięciu szkół do dnia 25 marca 2020 r. pracownikom
administracji i obsługi przysługuje analogicznie jak w przypadku nauczycieli wynagrodzenie
za czas przestoju w pracy. Jeżeli natomiast pracodawca wydał dyspozycję o zawieszeniu zajęć
edukacyjnych, pozostawiając czynną placówkę oświatową, to wówczas wskazana grupa
pracowników jest zobowiązana stawić się do pracy.
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"