Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy.

Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”
ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy.
 
Koleżanki i Koledzy,
W związku z wielokrotnymi pytaniami pracowników administracji i obsługi wyjaśniam,
że Minister Edukacji Narodowej nie posiada prerogatywy do określenia miejsca i rodzaju
świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi w trakcie zawieszenia zajęć
edukacyjnych. Decyzja w tym zakresie leży w gestii jednostek samorządu terytorialnego,
będących organami prowadzącymi szkoły a formalnie dyrektorów szkół.
W przypadku decyzji o całkowitym zamknięciu szkół do dnia 25 marca 2020 r. pracownikom
administracji i obsługi przysługuje analogicznie jak w przypadku nauczycieli wynagrodzenie
za czas przestoju w pracy. Jeżeli natomiast pracodawca wydał dyspozycję o zawieszeniu zajęć
edukacyjnych, pozostawiając czynną placówkę oświatową, to wówczas wskazana grupa
pracowników jest zobowiązana stawić się do pracy.
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Komunikat Przewodniczącego ws. wynagrodzenia nauczycieli.

Warszawa, 11.03.2020 r.
 
Komunikat Przewodniczącego ws. wynagrodzenia nauczycieli.
 
Rozporządzenie MEN z dnia 11.03.2020 r.
 
Koleżanki i Koledzy,
począwszy od dnia dzisiejszego zawieszone zostaje funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
na obszarze kraju. Takie rozwiązanie umożliwia specustawa z dnia 2 marca 2020 r.
Wyraźnie trzeba podkreślić, że nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w trakcie
zawieszenia zajęć edukacyjnych otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości,
jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto nauczyciel zachowa
prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone
w arkuszu organizacyjnym szkoły.
Brak możliwości realizacji przydzielonych nauczycielowi obowiązków wynika bowiem
z przyczyn leżących po stronie szkoły (art. 81 §1 kodeksu pracy).
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Apel do pracodawców.

Koleżanki i Koledzy,

Przypominam, że od jutra tj. 16 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół, w związku z epidemią koronawirusa, nie realizują zajęć edukacyjnych, pozostając jedynie w gotowości do pracy. Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” napływają w tym zakresie niepokojące sygnały, że niektórzy dyrektorzy szkół wymagają od nauczycieli codziennych „dyżurów” w pokoju nauczycielskim, a nadto każdorazowego pisemnego oświadczenia o gotowości do pracy. Pracodawcy żądają tych oświadczeń, albowiem są przekonani, że stanowi to jedyną podstawę rozliczenia wynagrodzenia za czas przestoju. Takie zachowanie dyrektorów szkół należy ocenić w kontekście panującej epidemii jako skrajnie nieodpowiedzialne, a ponadto pozbawione wyraźnej podstawy prawnej.

Przypominam, że w świetle orzecznictwa, przy krótkich okresach wystarczającym jest, aby nauczyciel lub pracownik administracji lub obsługi zamkniętej placówki oświatowej jednorazowo zadeklarował pracodawcy zamiar podjęcia pracy i poinformował go, gdzie będzie przebywał. Taka deklaracja może mieć formę dowolną np. pisemnie, drogą e-mailową, ustnie do protokołu na radzie pedagogicznej.  Istotne jest ponadto, aby dyrektor szkoły wraz z pracownikami ustalili wspólnie sposób komunikowania się na odległość w czasie przestoju, np. przez telefon komórkowy.

Codzienne ponawianie zgłoszenia gotowości do pracy w trakcie epidemii, gdy z góry wiadomo, do kiedy szkoły będą zamknięte, należy ocenić w kategoriach absurdu.

Ponawiam ponadto apel do pracodawców, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz dyrektorów o ograniczenie do minimum rad pedagogicznych, nauczycielskich dyżurów w szkołach na rzecz pracy zdalnej i innych form realizacji nauczycielskich obowiązków jak np. samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Informacja Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło  wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie".

Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych godzin wynika  z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie uzasadnić dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne, a w przypadku epidemii koronawirusa -czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy- już nie.  

Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy. W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne. 

Prezydium KSO i W NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne. 

Ogłoszenie

W związku z ogłoszeniem przez Rząd zagrożenia epidemicznego w Polsce, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich biuro jest nieczynne do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny: 506 017 609.

 

Walny Zjazd Delegatów

W dniu 11 marca o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządy w Żywcu odbędzie się Walny Zjazd Delegatów. Do Delegatów zostały wysłane pocztą dokładniejsze informacje dotyczące tego spotkania. Do zakładów pracy zostały wysłane oddelegowania do pracy związkowej w tym dniu.

Wycieczka do Rzymu

W dniach 15-19 maja odbędzie się wycieczka do Rzymu dla członków naszej organizacji (ilość miejsc ograniczona). Zapisy do piątku tj. 31.01.2020 r. w biurze Zarządu Regionu Podbeskidzie "Solidarność" Bielsko-Biała. Koszt wycieczki 500 zł. Wpłatę należy dokonać przy zapisie. Więcej informacji udziela sekretariat w Bielsku-Białej.Adres:

Niezależny Samorządny

Związek Zawodowy
"Solidarność"
Zarząd Regionu Podbeskidzie

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat
tel./fax: (33) 812-67-90, (33) 812-67-52

 

Zebranie członków zarządu i przewodniczących kół

Przypominam o zebraniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Kół, które odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. o godz. 12.00 i 13.00.

 

Obecność obowiązkowa.

Informacja dotycząca harmonogramu szkoleń związkowych na I półrocze 2020 r.

Styczeń                 Rozliczanie finansowe, CIT, sprawozdanie finansowe.    

Luty                      ,,Warsztaty medialne".

Marzec                  Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Kwiecień 23-24     Profesjonalizm organizacji zakładowej.

Maj                        Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Maj                       ,,Komunikacja w negocjacjach".

Czerwiec              ,,Redagowanie internetowych stron związkowych".

 

Zatwierdzono: Decyzją Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność".

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu serdecznie zaprasza naszych Członków na spotkanie noworoczne w dniu 5 luty 2020 r. o godzinie 17.00 w restauracji "Pod niedźwiedziem" w Węgierskiej Górce. Bardzo prosimy o zgłoszenie swojego udziału  do przewodniczących kół lub pod numer telefonu 506 017 609 celem rezerwacji (do 31 stycznia b.r.). Bardzo proszę przewodniczących kół o przesyłanie informacji.

OBCHODY 40-LECIA POWSTANIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

W 2020 roku przypada 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Chcemy uczcić to święto godnie w sekcji oświaty i wychowania w Żywcu. W dniach 28 do 30 sierpnia 2020 r. Solidarność Podbeskidzie organizuje wyjazd do Warszawy na uroczyste obchody. Zapewniony jest darmowy przejazd autobusem. Dla chętnych będą możliwe noclegi w zarezerwowanych hotelach w cenie do 120 PLN za dobę ( ze śniadaniem ). Pobyt dwu lub trzydniowy z możliwością wcześniejszego uzgodnienia czasu powrotu. Nasza sekcja pokrywa 50% kosztów noclegów. Możliwość wyjazdu rodzinnego. Swoje zgłoszenia proszę kierować do przewodniczących kół lub pod numer telefonu 506 017 609.

Serdecznie zapraszamy Członków naszej organizacji.