Walny Zjazd Delegatów

W dniu 11 marca o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządy w Żywcu odbędzie się Walny Zjazd Delegatów. Do Delegatów zostały wysłane pocztą dokładniejsze informacje dotyczące tego spotkania. Do zakładów pracy zostały wysłane oddelegowania do pracy związkowej w tym dniu.

Wycieczka do Rzymu

W dniach 15-19 maja odbędzie się wycieczka do Rzymu dla członków naszej organizacji (ilość miejsc ograniczona). Zapisy do piątku tj. 31.01.2020 r. w biurze Zarządu Regionu Podbeskidzie "Solidarność" Bielsko-Biała. Koszt wycieczki 500 zł. Wpłatę należy dokonać przy zapisie. Więcej informacji udziela sekretariat w Bielsku-Białej.Adres:

Niezależny Samorządny

Związek Zawodowy
"Solidarność"
Zarząd Regionu Podbeskidzie

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat
tel./fax: (33) 812-67-90, (33) 812-67-52

 

Zebranie członków zarządu i przewodniczących kół

Przypominam o zebraniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Kół, które odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. o godz. 12.00 i 13.00.

 

Obecność obowiązkowa.

Informacja dotycząca harmonogramu szkoleń związkowych na I półrocze 2020 r.

Styczeń                 Rozliczanie finansowe, CIT, sprawozdanie finansowe.    

Luty                      ,,Warsztaty medialne".

Marzec                  Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Kwiecień 23-24     Profesjonalizm organizacji zakładowej.

Maj                        Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Maj                       ,,Komunikacja w negocjacjach".

Czerwiec              ,,Redagowanie internetowych stron związkowych".

 

Zatwierdzono: Decyzją Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność".

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu serdecznie zaprasza naszych Członków na spotkanie noworoczne w dniu 5 luty 2020 r. o godzinie 17.00 w restauracji "Pod niedźwiedziem" w Węgierskiej Górce. Bardzo prosimy o zgłoszenie swojego udziału  do przewodniczących kół lub pod numer telefonu 506 017 609 celem rezerwacji (do 31 stycznia b.r.). Bardzo proszę przewodniczących kół o przesyłanie informacji.

OBCHODY 40-LECIA POWSTANIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

W 2020 roku przypada 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Chcemy uczcić to święto godnie w sekcji oświaty i wychowania w Żywcu. W dniach 28 do 30 sierpnia 2020 r. Solidarność Podbeskidzie organizuje wyjazd do Warszawy na uroczyste obchody. Zapewniony jest darmowy przejazd autobusem. Dla chętnych będą możliwe noclegi w zarezerwowanych hotelach w cenie do 120 PLN za dobę ( ze śniadaniem ). Pobyt dwu lub trzydniowy z możliwością wcześniejszego uzgodnienia czasu powrotu. Nasza sekcja pokrywa 50% kosztów noclegów. Możliwość wyjazdu rodzinnego. Swoje zgłoszenia proszę kierować do przewodniczących kół lub pod numer telefonu 506 017 609.

Serdecznie zapraszamy Członków naszej organizacji.

 

 

Dyżury w roku szkolnym 2019/2020

Godziny dyżurów w biurze Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu w roku szkolnym 2019/2020.

 

BIURO -  CZWARTEK          godz.      8:00 - 14:45

 

  KASA - WTOREK               godz.    10:30 - 12:00

Zebranie członków zarządu i przewodniczących kół

Przypominamy, że w dniu 9 października 2019 o godzinie 12 odbędzie się zebranie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MOZ NSZZ Solidarność Oświata Żywiec POiW W Żywcu. Tego samego dnia o godzinie 13 odbędzie się spotkanie Przewodniczących Kół Organizacji.

Regulamin przyznawania zapomogi losowej dla członków NSZZ ”Solidarność Oświata Żywiec” PO i W w Żywcu

§1

 

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków NSZZ   ”Solidarność”  PO i W w Żywcu

opracowano w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność” ( rozdział III §14 ust.1 pkt 4)

 

§ 2

 1. Zapomoga losowa może być przyznana członkowi Związku, który:
 2. Posiada co najmniej 6-miesięczny staż związkowy.
 3. Opłaca na bieżąco składki członkowskie.
 4. Złoży wniosek osobiście lub w jego imieniu przewodniczący koła, do którego zainteresowany należy ( zał.nr 1).
 5. Złoży oświadczenie o średnim dochodzie brutto z ostatnich trzech miesięcy na osobę w rodzinie .W przypadku osoby samotnej kwotę brutto obniża się o 20%  ( zał.nr 2).
 6. O zapomogę należy wystąpić do 30 dni od daty zakończenia wydatków związanych ze zdarzeniem losowym .
 7. Członek NSZZ „Solidarność” nie korzystał z zapomogi losowej przyznawanej przez Związek w okresie ostatnich 24 miesięcy

§ 3

 

Kryteria przyznawania zapomóg losowych

 

Zapomoga  losowa może być przyznana w związku z :

 1. Klęską żywiołową, kradzieżą, zniszczeniem domu lub mieszkania, spowodowanym zalaniem wodą lub pożarem.
 2. Poważną chorobą związaną z pobytem w szpitalu.
 3. Przewlekłą i długotrwałą chorobą członka NSZZ „Solidarność” PO i W i członka jego rodziny ( w tym dziecka do lat 24 uczącego się w systemie dziennym)pozostającego na wspólnym utrzymaniu, po uwzględnieniu poniesionych w związku z tym kosztów leczenia ( zakup leków, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego).
 4. Odstępuje się od obowiązku przedstawiania zaświadczenia lekarskiego w przypadku. sędziwego wieku członka związku, stałego unieruchomienia lub życia w ubóstwie.
 5. W każdym z rozpatrywanych przypadków bierze się pod uwagę sytuację materialną, rodzinną i życiową ubiegającego się o zapomogę.

 

§ 4

1.  Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o dochodach brutto na członka w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy
 2. Wypis ze szpitala lub  zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie od lekarza prowadzącego.
 3. Dokumenty i imienne rachunki potwierdzające poniesione koszty czy straty.
 4. Odstępuję się od obowiązku przedstawienia rachunków za leczenie w przypadku choroby nowotworowej i stałego unieruchomienia.
 5. Do wniosku o zapomogę losową należy dołączyć zaświadczenie o nagłym zdarzeniu z administracji, policji, straży pożarnej, likwidatora szkód lub innych instytucji oraz rachunek /fakturę poniesionych kosztów w związku ze zdarzeniem.

 

§5

 

 1. Zapomogę losową przyznaje się w przypadku gdy poniesione straty lub koszty rażąco obciążają budżet domowy czy uniemożliwiają dalszą egzystencję.
 2. Bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej członka „Solidarności”.
 3. W przypadku choroby nowotworowej przyznaje się maksymalną kwotę zapomogi.
 4. Kwota zapomogi nie może być wyższa od poniesionych kosztów i wynosi  raz na 2 lata maksymalnie 600,00 netto ( sześćset złotych).
 5. Pomoc finansowa będzie realizowana w miarę posiadanych środków w budżecie Organizacji Międzyzakładowej „Solidarność”.
 6. Wnioski należy składać najpóźniej w przeddzień posiedzenia MOZ NSZZ „Solidarność”  PO i W  ( druk wniosku w załączeniu do regulaminu).

 

§6

 1. Wnioski o zapomogi losowe opiniuje Prezydium Zarządu MOZ „S” PO i W.
 2. Decyzję o przyznawaniu zapomogi podejmuje uchwałą Zarząd MOZ .
 3. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd MOZ „S” może podjąć decyzję poza regulaminem.
 4. Zapomogi losowe będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Międzyzakładową bezpośrednio po otrzymaniu wniosku.

 

 

§7

 

W przypadku długotrwałej choroby i bardzo niskich dochodów można przyjąć koszty leczenia z okresu dłuższego niż jeden miesiąc.

 

§ 8

 

 

Komisja Międzyzakładowa przyznaje środki pieniężne w zależności od dochodów na członka rodziny według następujących kryteriów:

 1. Grupa I ---- do 2000 zł ------  do 600,00 zł
 2. Grupa II ---  od 2001 zł do 3500 zł -----do 550,00 zł
 3. Grupa III --- powyżej 3501 zł --------do 500,00 zł

 

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu MOZ  nr 2/07/2019 w dniu 10 lipca 2019 r.