Dyżury w roku szkolnym 2019/2020

Godziny dyżurów w biurze Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu w roku szkolnym 2019/2020.

 

BIURO -  CZWARTEK          godz.      8:00 - 14:45

 

  KASA - WTOREK               godz.    10:30 - 12:00

Zebranie członków zarządu i przewodniczących kół

Przypominamy, że w dniu 9 października 2019 o godzinie 12 odbędzie się zebranie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MOZ NSZZ Solidarność Oświata Żywiec POiW W Żywcu. Tego samego dnia o godzinie 13 odbędzie się spotkanie Przewodniczących Kół Organizacji.

Regulamin przyznawania zapomogi losowej dla członków NSZZ ”Solidarność Oświata Żywiec” PO i W w Żywcu

§1

 

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków NSZZ   ”Solidarność”  PO i W w Żywcu

opracowano w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność” ( rozdział III §14 ust.1 pkt 4)

 

§ 2

 1. Zapomoga losowa może być przyznana członkowi Związku, który:
 2. Posiada co najmniej 6-miesięczny staż związkowy.
 3. Opłaca na bieżąco składki członkowskie.
 4. Złoży wniosek osobiście lub w jego imieniu przewodniczący koła, do którego zainteresowany należy ( zał.nr 1).
 5. Złoży oświadczenie o średnim dochodzie brutto z ostatnich trzech miesięcy na osobę w rodzinie .W przypadku osoby samotnej kwotę brutto obniża się o 20%  ( zał.nr 2).
 6. O zapomogę należy wystąpić do 30 dni od daty zakończenia wydatków związanych ze zdarzeniem losowym .
 7. Członek NSZZ „Solidarność” nie korzystał z zapomogi losowej przyznawanej przez Związek w okresie ostatnich 24 miesięcy

§ 3

 

Kryteria przyznawania zapomóg losowych

 

Zapomoga  losowa może być przyznana w związku z :

 1. Klęską żywiołową, kradzieżą, zniszczeniem domu lub mieszkania, spowodowanym zalaniem wodą lub pożarem.
 2. Poważną chorobą związaną z pobytem w szpitalu.
 3. Przewlekłą i długotrwałą chorobą członka NSZZ „Solidarność” PO i W i członka jego rodziny ( w tym dziecka do lat 24 uczącego się w systemie dziennym)pozostającego na wspólnym utrzymaniu, po uwzględnieniu poniesionych w związku z tym kosztów leczenia ( zakup leków, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego).
 4. Odstępuje się od obowiązku przedstawiania zaświadczenia lekarskiego w przypadku. sędziwego wieku członka związku, stałego unieruchomienia lub życia w ubóstwie.
 5. W każdym z rozpatrywanych przypadków bierze się pod uwagę sytuację materialną, rodzinną i życiową ubiegającego się o zapomogę.

 

§ 4

1.  Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o dochodach brutto na członka w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy
 2. Wypis ze szpitala lub  zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie od lekarza prowadzącego.
 3. Dokumenty i imienne rachunki potwierdzające poniesione koszty czy straty.
 4. Odstępuję się od obowiązku przedstawienia rachunków za leczenie w przypadku choroby nowotworowej i stałego unieruchomienia.
 5. Do wniosku o zapomogę losową należy dołączyć zaświadczenie o nagłym zdarzeniu z administracji, policji, straży pożarnej, likwidatora szkód lub innych instytucji oraz rachunek /fakturę poniesionych kosztów w związku ze zdarzeniem.

 

§5

 

 1. Zapomogę losową przyznaje się w przypadku gdy poniesione straty lub koszty rażąco obciążają budżet domowy czy uniemożliwiają dalszą egzystencję.
 2. Bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej członka „Solidarności”.
 3. W przypadku choroby nowotworowej przyznaje się maksymalną kwotę zapomogi.
 4. Kwota zapomogi nie może być wyższa od poniesionych kosztów i wynosi  raz na 2 lata maksymalnie 600,00 netto ( sześćset złotych).
 5. Pomoc finansowa będzie realizowana w miarę posiadanych środków w budżecie Organizacji Międzyzakładowej „Solidarność”.
 6. Wnioski należy składać najpóźniej w przeddzień posiedzenia MOZ NSZZ „Solidarność”  PO i W  ( druk wniosku w załączeniu do regulaminu).

 

§6

 1. Wnioski o zapomogi losowe opiniuje Prezydium Zarządu MOZ „S” PO i W.
 2. Decyzję o przyznawaniu zapomogi podejmuje uchwałą Zarząd MOZ .
 3. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd MOZ „S” może podjąć decyzję poza regulaminem.
 4. Zapomogi losowe będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Międzyzakładową bezpośrednio po otrzymaniu wniosku.

 

 

§7

 

W przypadku długotrwałej choroby i bardzo niskich dochodów można przyjąć koszty leczenia z okresu dłuższego niż jeden miesiąc.

 

§ 8

 

 

Komisja Międzyzakładowa przyznaje środki pieniężne w zależności od dochodów na członka rodziny według następujących kryteriów:

 1. Grupa I ---- do 2000 zł ------  do 600,00 zł
 2. Grupa II ---  od 2001 zł do 3500 zł -----do 550,00 zł
 3. Grupa III --- powyżej 3501 zł --------do 500,00 zł

 

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu MOZ  nr 2/07/2019 w dniu 10 lipca 2019 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

15 września 2019

XXXVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY
DO CZĘSTOCHOWY


Przewóz bezpłatny

Zapisy do 9 września 

Regulaminy oceny pracy nauczyciela wycofane

Kryteria oceny pracy nauczyciela, jak i wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu, a nie dyrektor szkoły. Wprowadzenie takiej poprawki obowiązujących przepisów dotyczących oceniania pracy nauczycieli zaproponowała minister edukacji Anna Zalewska podczas spotkania ze związkami zawodowymi, które odbyło się 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Wycofanie regulaminów oceny zostało pozytywnie przyjęte przez środowisko nauczycielskie i związkowe, w tym również POiW Solidarność Oświata Żywiec.